top of page

Obchodní podmínky

 

Zde najdete důležité informace o nákupu na e-shopu Petiteé. 

 

1. Uzavření smlouvy:

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky.

 

2. Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

 

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

 

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Petra Pitelková, Evropská 1724/61, 160 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@petitee.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

Následky odstoupení

 

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

 

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti Česká pošta bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

 

Náklady spojené s vrácením zboží uhradíme my.

 

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

 

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy

 

Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu: Petiteé, Evropská 1724/61, 160 00 Praha 6, Česko, e-mail: info@petitee.cz)

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

o koupi následujícího zboží*:

o poskytnutí následující služby*:

objednaného*/přijaté* dne:

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):

Datum 

________________________________

* Nehodící se škrtněte.

 

3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

5. Doprava:

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťuje společnost Česká pošta. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

 

6. Záruka:

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte nám stížnost ohledně takového poškození buď přímo u nás, nebo prostřednictvím zaměstnance příslušné doručovací služby, který zboží doručuje, a to ihned po prohlídce zboží po jeho převzetí. Nároky z vad dodaného zboží (reklamace) se uplatňují u nás jakožto prodávajícího s využitím následujících kontaktů: Petiteé, Evropská 1724/61, 160 00 Praha 6, Česko, e-mail: info@petitee.cz)

 

6.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 

má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;

zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;

zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;

zboží odpovídá zákonným požadavkům.


 

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 14 dnů od převzetí. To neplatí pro:

 

vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

běžné opotřebení;

u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo

případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Berete na vědomí, že pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.

 

Nemůžete uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami.

 

Pokud je vada zjištěna u zlevněného/použitého zboží, se může uplatnit spíše přiměřená sleva než nárok na výměnu.

 

6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;

požadovat odstranění vady opravou;

získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

 

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

 

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

 

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

 

Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží odevzdáno.

 

Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.

 

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

 

Záruční doba běží ode dne, kdy vám je zboží odevzdáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

 

7. Náklady na dopravu:

Vaše objednávka u společnosti Petiteé je dopravována bezplatně.

 

8. Platba:

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím kreditní karty (Mastercard, Visa, Maestro nebo American Express) nebo skrze službu PayPal. Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.

 

Platby prostřednictvím služby PayPal

Platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na službu PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Jakmile Váš účet PayPal obdrží Vaše schválení, přikročíme k odeslání – v souladu se lhůtou pro odeslání uvedenou u zboží. Po odeslání bude z vašeho účtu PayPal stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vašeho účtu PayPal ihned.

 

Platba kreditní kartou

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.


 

9. Ceny:

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

 

10. Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

 

11. Mimosoudní řešení sporů:

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

12. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob:

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.

 

13. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

 

14. Práva k fotografiími

Veškerá práva k fotografiím patří Petře Pitelkové. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

 

15. Informace o prodávajícím

Petra Pitelková

Evropská 1724/61

160 00 Praha 6, Česká Republika

Tel.: +420 728 119 541

Email: info@petitee.cz

IČ: 746 75 257 | DIČ: CZ8855190069

 

 

 

 

 

           Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem Petitee. cz, webu sloužícímu k objednání a zhotovení svatebních šatů na zakázku je Petra Pitelková, IČO: 746 752 57 Uživatel se vstupem na internetové stránky www. petitee.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

2. Soubory cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš web využívá tzv. soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení tak, aby příští návštěva stránek byla rychlejší a pohodlnější. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí většinou několik kilobajtů. Soubory cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Pokud si o cookies chcete přečíst více a zajímá vás třeba to, jak se využívají v reklamě, doporučujeme vám například text společnosti Google.

3. Autorská práva

Internetové stránky www. petitee.cz jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.petitee.cz lze bez souhlasu použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.petitee.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, šířit, kopírovat a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu vlastníka. V případě porušení autorských práv se bude vlastník domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků.

4. Omezení odpovědnosti

Obsah internetových stránek www.petitee.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.petitee.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

5. Ochrana osobních údajů GDPR

Webová stránka www.petitee.cz  shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje : jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, email, a tělesné míry na základě kterých vytvoříme střih na míru. Tyto údaje jsou poskytnuté uživatelem při vyplnění objednávkového formuláře, s žádostí o zhotovení svatebních šatů na míru.  Tyto údaje stránka petitee shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Poskytnuté osobní údaje stránky petitee pro účely objednání svatebních šatů nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze pro komunikace se zákazníkem.

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že webová stránka petitee o svatbách provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat petitee webové stránky o  o svatbách o vysvětlení nebo může požadovat, aby webová stránka petitee odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci může být vznesen například přes emailovou adresu info@petitee. com.

Více o GDPR se můžete dočíst zde: https://www.gdpr.cz/gdpr/

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.petitee.cz.

V Praze , dne 30. prosince 2020

© 2020 Provozovatelem webu je PETITEE webová stránka sloužící ke zhotovení zakázkových šatů. Jakékoli publikování nebo přebírání obsahu je zakázáno.

Payment Methods

Platební metody

- Kreditní a debetní karty
- PAYPAL

bottom of page